Amnesty Seed Fund 2567 เงินทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนโครงการสิทธิมนุษยชน

Amnesty Seed Fund ปี 2567 เปิดรับโครงการ วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน พิเศษสำหรับสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย ประเภทเด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 25 ปี เพียงแค่คุณส่งโครงการในการขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนให้ทางเราพิจารณา คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับ Seed Fund มูลค่าถึง 10,000 บาท

ไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม จะเป็นนิทรรศการ เวิร์กชอป เสวนา ละครเวที ห้องเรียนสิทธิมนุษยชน ขอเพียงเป็นการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน จะในสถาบันการศึกษา ในชุมชนหรือพื้นที่ของตัวเองก็ได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2567 (หรือจนกว่าทุนจะหมด)

*ระยะเวลาปิดรับอาจจะเร็วกว่ากำหนด หากมีผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนครบตามจำนวนเงินที่กำหนด

*วางแผนกันให้พร้อม ส่งก่อนมีสิทธิพิจารณาก่อน

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ
  • เสรีภาพในการแสดงออกและเสรีภาพในการชุมนุมโดยสงบ
  • ความยุติธรรมทางเพศและอัตลักษณ์ทับซ้อน (เช่น ความหลากหลายทางเพศ ความเสมอภาคและการไม่เลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเพศ ชาติพันธุ์ และอื่นๆ)
  • สิทธิทางด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและหลักประกันทางสังคม
  • ความเป็นธรรมทางสภาพภูมิอากาศ
  • สิทธิของผู้ลี้ภัยและผู้อพยพ และสิทธิของผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากวิกฤติ (เช่น ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนจากสงคราม เป็นต้น)
2. โครงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง

3. โครงการที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4. การกำหนดกรอบเงินทุนโครงการ Seed Fund สามารถขอได้โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท โดยมีเกณฑ์การพิจารณาภายใต้ทุนสนับสนุนดังนี้

  • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย จำนวน 3 คน ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก
  • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย จำนวน 6 คนเป็นอย่างน้อย ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก

 

รายละเอียดโครงการ

ใบเสนอโครงการ / แบบฟอร์มสรุปรายงาน ใบรับรองการเงิน

ฟอร์มการสมัครขอรับทุนสนับสนุนตั้งต้น Seed Fund 2024

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา : activism.hre@amnesty.or.th