ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  (AGM 2022)

18 เมษายน 2565

Amnesty International

วันที่ 5 เมษายน 2565

 

เรื่อง    ขอเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565  (AGM 2022)

เรียน   สมาชิกแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

   

ปี 2564 เป็นปีที่ท้าทายในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชน มีเรื่องราวการละเมิดสิทธิเกิดขึ้นมากมาย ตลอดปีที่ผ่านมา

แอมเนสตี้ ได้ดำเนินงานโดยยึดหลักการสิทธิมนุษชน กติการะหว่างประเทศและผลักดันเชิงนโยบายรวมถึงงานรณรงค์ในประเด็นต่างๆ โดยมีกรรมการ เจ้าหน้าที่ สมาชิก และผู้บริจาคทุกคนร่วมสนับสนุนด้วยดีตลอดปีที่ผ่านมา และเพื่อเป็นการขอบคุณรวมถึงให้สมาชิกได้พบปะพูดคุย และมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรให้มากยิ่งขึ้น แอมเนสตี้ จึงได้จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting - AGM ) ในทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จะจัดขึ้นใน วันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30-17.00 น.  ณ  ห้องประชุมเดอะวัน บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมไอบิส สไตล์ รัชดา กรุงเทพฯ 

ทั้งนี้ในปี 2565 นี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะหมดวาระลง 2 ท่าน ได้แก่ ตำแหน่งกรรมการและเหรัญญิกคือ คุณวศิน พงษ์เก่า กรรมการ และคุณพัชรี พาบัว เหรัญญิก ซึ่งล้วนมีความสำคัญในการดำเนินงานขององค์กรเป็นอย่างมาก และได้ทำหน้าที่ได้อย่างดียิ่ง ตลอดวาระที่ดำรงตำแหน่ง โดยในปีนี้มีสมาชิกที่สนใจลงสมัครรับเลือกตั้งจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ กรรมการ 3 ท่าน และเหรัญญิก 1 ท่าน  ซึ่งสมาชิกสามารถศึกษาข้อมูลผู้สมัครได้ทางเวบไซต์ www.amnesty.or.th และเฟซบุ๊ก  Amnesty International Thailand และหากสมาชิกประสงค์เลือกตั้งทางไปรษณีย์ สามารถแจ้งความประสงค์โดยแสกนคิวอาร์โค้ดด้านล่าง ทั้งนี้ในปีนี้ได้มีการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนและเสนอแนะในประเด็นการทำงานของแอมเนสตี้ มากขึ้นด้วยเช่นกัน 

ทางองค์การจึงขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 (AGM 2022) เพื่อร่วมประชุม รับฟังสรุปผลการทำงานในปีที่ผ่านมาและแผนการทำงาน รวมถึงร่วมใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากสมาชิกและขอขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนเสมอมา

 

ด้วยความเชื่อมั่นอย่างยิ่ง

        Diagram

Description automatically generated with low confidence

 (นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล)

ประธานกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

 

แจ้งความประสงค์เลือกตั้งทางไปรษณีย์

Qr code

Description automatically generated

 

ลงทะเบียนร่วมงานประชุมสามัญประจำปี 2565

Qr code

Description automatically generated

 

ข้อมูลผู้สมัคร และติดตามงานประชุมสามัญประจำปี

Qr code

Description automatically generated

 

 

*หมายเหตุ กำหนดการประชุมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งภายหลัง