อาสาสมัคร / ฝึกงาน

 

 

นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของแอมเนสตี้ในทั้งด้านพลังความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน พลังในการขับเคลื่อนงานรณรงค์สู่สาธารณะ หรือแม้แต่การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดซึ่งพลังและความสนับสนุนจากนักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครที่มุ่งมั่น

 

การเป็นนักศึกษาฝึกงานหรืออาสาสมัครกับแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชนให้กับคุณ

 

นักศึกษาฝึกงาน 

 

 • ระยะเวลาฝึกงาน ไม่น้อยกว่า 3 เดือน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของมหาวิทยาลัย
 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น.
 • สนใจและมีความรู้พื้นฐานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 • รับไม่เกิน 4 คน/ภาคการศึกษา

อาสาสมัคร

 

 • ระยะเวลาทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 เดือน
 • สนใจและมีความรู้พื้นฐานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 • สามารถเลือกงานที่ถนัดและสนใจได้ เช่น การรณรงค์นอกสถานที่ งานรวบรวมข้อมูล งานประสานงาน งานแปล งานออกแบบสิ่งพิมพ์ หรืองานเขียน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการมอบหมายงานของฝ่ายที่สังกัด
 • อาสาสมัครสามารถช่วยงานโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิตได้ เช่น ช่วยงานแปลเอกสาร หรือทำงานอาสาสมัครโดยไม่เข้าออฟฟิต ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลง

Internship / Volunteers

Due to the large volume of applications, we are only able to contact those applicants who are selected for interviews. All Amnesty International internships are volunteer positions and are unpaid.

 

แอมเนสตี้ประเทศไทย แบ่งงานเป็น 5 ฝ่ายหลัก
โดยแต่ละฝ่ายทำงานเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน 

 

 1. ฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน (Fundraising and Membership)
 2. ฝ่ายนักกิจกรรม (Activism)
 3. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Media and Communication)
 4. ฝ่ายรณรรงค์เชิงนโยบาย (Policy and Advocacy)
 5. ฝ่ายสำนักงาน (Administrative)

ลักษณะงานแอมเนสตี้ ที่ต้องการอาสาสมัคร 

 

 • การณรงค์สาธารณะในประเด็นงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
 • งานแปลทั้งภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย
 • งานออกบูท รับสมัครสมาชิก และประชาสัมพันธ์องค์กร
 • งานระดมทุนในรูปแบบต่าง
 • งานสนับสนุนการทำข้อมูลวิจัยเพื่องานเชิงนโยบาย
 • สิทธิมนุษยชนศึกษาและงานฝึกอบรม
 • การบริหารจัดการสำนักงานและสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ

 

คุณสมบัติของผู้ที่สนใจในตำแหน่งงานนั้นๆ จะแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ผู้ที่สนใจ กรุณาส่งประวัติและจดหมายแนะนำตัวได้ที่ admin@amnesty.or.th

 

 

การฝึกงานนั้นเป็นการทำงานโดยความสมัครใจ นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้แอมเนสตี้จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ค่าเดินทางไป-กลับสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอาหารระหว่างงานกิจกรรม พิจารณาโดยหัวหน้างาน

 

 

 

ENTER YOUR INFORMATION

 • * All fields are required.