อาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงาน

 

นักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัครเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญต่อการทำงานของแอมเนสตี้ในทั้งด้านพลังความคิดสร้างสรรค์ในการส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน พลังในการขับเคลื่อนงานรณรงค์สู่สาธารณะ หรือแม้แต่การสนับสนุนอยู่เบื้องหลัง ความสำเร็จของเราจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดซึ่งพลังและความสนับสนุนจากนักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครที่มุ่งมั่น

 

การเป็นนักศึกษาฝึกงาน/อาสาสมัครของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นอีกหนึ่งวิธีที่จะเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์การทำงานด้านสิทธิมนุษยชน ทั้งยังร่วมเป็นผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงที่ย่ิงใหญ่ให้เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชนทั่วโลก

 

นักศึกษาฝึกงาน  

 • ระยะเวลาฝึกงาน ตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป และประกอบกับการพิจารณาจากแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น. *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรม สามารถหยุดชดเชยได้
 • มีวันลาพักร้อน 1.5 วัน/เดือน (ตามระยะเวลาที่ฝึก)
 • สนใจและมีความรู้พื้นฐานในประเด็นสิทธิมนุษยชน
 • จำนวนการรับ ขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละแผนก

อาสาสมัคร 

 • ระยะเวลาทำงาน ไม่น้อยกว่า 1-2 เดือน (สามารถทำงานที่บ้านได้)

 • สนใจและมีความรู้พื้นฐานในประเด็นสิทธิมนุษยชน

 • สามารถเลือกงานที่ถนัดและสนใจได้ เช่น ร่วมรณรงค์สาธารณะ รวบรวมข้อมูล ประสานงาน แปลไทย-อังกฤษ-ไทย ออกแบบสื่อ-สิ่งพิมพ์ ออกบูธประชาสัมพันธ์การทำงานของแอมเนสตี้ เป็นต้น

 • อาสาสมัครสามารถช่วยงานโดยไม่ต้องเข้าออฟฟิต เช่น ช่วยงานแปลเอกสาร หรือร่วมออกบูธเมื่อมีกิจกรรม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างหัวหน้างานและอาสาสมัคร

What we offer to interns/volunteers

 • Valuable and varied experience of work in the field of human rights
 • Develop skills, knowledge and experience
 • Volunteers who have worked here for three months may request a reference and advice on interview techniques

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย แบ่งงานเป็น 5 ฝ่าย โดยแต่ละฝ่ายทำงานเชื่อมโยงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน  

 1. ฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน (Fundraising and Membership)
 2. ฝ่ายนักกิจกรรมและห้องเรียนสิทธิมนุษยชน (Activism & Human Rights Education)
 3. ฝ่ายสื่อสารองค์กร (Public Relations and Communications)
 4. ฝ่ายรณรงค์เชิงนโยบาย (Policy and Advocacy)
 5. ฝ่ายรณรงค์สาธารณะ (Public Campaign)
 6. ฝ่ายสำนักงาน (Operations)

ลักษณะงานที่ต้องการอาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงาน 

 • การณรงค์สาธารณะในประเด็นงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล
 • งานออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร
 • งานแปลทั้งภาษาไทยเป็นอังกฤษ และอังกฤษเป็นไทย
 • งานออกบูท รับสมัครสมาชิก และประชาสัมพันธ์องค์กร
 • งานระดมทุนในรูปแบบต่าง
 • งานสนับสนุนการทำข้อมูลวิจัยเพื่องานเชิงนโยบาย
 • สิทธิมนุษยชนศึกษาและงานฝึกอบรม
 • การบริหารจัดการสำนักงานและสนับสนุนงานฝ่ายต่างๆ

 

แอมเนสตี้ ประเทสไทย มีนโยบาย Paid Intern คือ มีเงินสนับสนุนการฝึกงาน ไม่เกิน 6,000 บาท/เดือน และสนับสนุนค่าที่พัก ค่าโทรศัพท์ ไม่เกิน 3,500/เดือน รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำกิจกรรม เช่น ค่าเดินทาง ค่าเดินทางไป-กลับสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอาหารระหว่างงานกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสม พิจารณาโดยหัวหน้างาน แอมเนสตี้ประเทศไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น 

อาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงานแอมเนสตี้ เพียงมีความสนใจและเป็นกังวลในเรื่องสิทธิมนุษยชน พร้อมที่จะร่วมสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

ต้องการเป็นอาสาสมัคร/นักศึกษาฝึกงานแอมเนสตี้ ส่งประวัติและจดหมายแนะนำตัวมาที่ admin@amnesty.or.th 

 

การเป็นอาสาสมัครและนักศึกษาฝึกงานนั้นเป็นการทำงานโดยความสมัครใจ นักศึกษาฝึกงานและอาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นของตัวเอง เช่น ค่าเดินทาง อาหาร ที่พัก เป็นต้น ทั้งนี้แอมเนสตี้ประเทศไทยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการทำงาน เช่น ค่าเดินทางไป-กลับสถานที่จัดกิจกรรม ค่าอาหารระหว่างงานกิจกรรม หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆตามความเหมาะสม พิจารณาโดยหัวหน้างาน

 

ENTER YOUR INFORMATION

 • * All fields are required.