© John Wells

นโยบายเกี่ยวกับการทำแท้ง

ภาพรวม

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล รับรองสิทธิของผู้หญิง เด็กผู้หญิง หรือบุคคลอื่นที่สามารถตั้งครรภ์ได้ทุกคน ในการทำแท้งที่ให้บริการในลักษณะที่เคารพต่อสิทธิ ความเป็นเจ้าของตัวเอง ศักดิ์ศรี และความจำเป็นอย่างสอดคล้องกับประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต สถานการณ์ ความมุ่งหวัง และความคิดเห็นของบุคคลเหล่านั้น นโยบายการทำแท้งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียกร้องให้ยกเลิกความผิดอาญาโดยสิ้นเชิงต่อการทำแท้ง และให้ ผู้ตั้งครรภ์ทุกคนสามารถเข้าถึงการทำแท้ง การดูแลหลังการทำแท้ง และการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปราศจากอคติ การใช้กำลัง การบีบบังคับ การใช้ความรุนแรง และการเลือกปฏิบัติ 

 

แนวนโยบายเกี่ยวกับการทำแท้งของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยึดตามหลักการและถือกำเนิดจากมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศและหลักสิทธิมนุษยชนที่มีมาอย่างช้านาน และตั้งอยู่บนความตระหนักที่ว่า การตัดสินใจเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการทำแท้งนั้นมีผลกระทบโดยตรงต่อสิทธิมนุษยชนอย่างกว้างขวาง ซึ่งรวมถึงสิทธิในการมีชีวิต สุขภาพ ความเป็นส่วนตัว เสรีภาพและความมั่นคงของบุคคล ความเท่าเทียมและการไม่ถูกเลือกปฏิบัติ และความเสมอภาคเบื้องหน้ากฎหมาย สิทธิที่จะเป็นผู้มีส่วนร่วมในสังคมอย่างเต็มตัว สิทธิที่จะไม่ถูกทรมานหรือปฏิบัติที่โหดร้ายอื่นๆ  สิทธิในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียม ข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปราศจากอคติ และสิทธิที่จะได้รับประโยชน์จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ นโยบายฉบับนี้มองการทำแท้งว่าเป็นองค์ประกอบหลักของการดูแลสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ (ซึ่งครอบคลุมถึงการดูแลหลังการทำแท้ง วิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ และข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์และการทำแท้งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปราศจากอคติ) ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการบรรลุถึงความเท่าเทียมที่แท้จริง 

วิสัยทัศน์

© EITAN ABRAMOVICH/AFP/Getty Images

 

 • ทุกคนมีสิทธิในการทำแท้งที่ปราศจากการใช้กำลัง การบีบบังคับ การใช้ความรุนแรง หรือการเลือกปฏิบัติ โดยไม่จำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้อื่นและไม่เสี่ยงต่อการถูกดำเนินคดี 
 • ไม่ควรมีใครต้องเสียชีวิตหรือทุกข์ทรมานโดยไม่จำเป็นจากการทำแท้งหรือพยายามทำแท้ง 
 • ไม่ควรมีใครถูกละเมิด ทำให้อับอายหรือย่ำยีศักดิ์ศรี หรือเสี่ยงต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นหรือการกีดกันทางสังคมจากการพยายามเข้าถึงหรือผ่านการทำแท้ง การแท้งลูกหรือผลเสียอื่นๆ จากการให้กำเนิดหรือระหว่างการทำแท้งหรือบริการหลังการทำแท้ง 
 • ควรจัดให้มีการทำแท้ง การดูแลหลังการทำแท้ง และข้อมูลเกี่ยวกับการทำแท้งที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปราศจากอคติ เข้าถึงได้ ได้มาตรฐาน คุณภาพดีและให้บริการโดยเคารพต่อสิทธิ ความเป็นเจ้าของตัวเอง ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้ตั้งครรภ์ และความยินยอมของผู้ตั้งครรภ์  
 • รัฐมีพันธกรณีเชิงรุกในการขจัดอุปสรรคต่อการทำแท้ง แก้ไขข้อจำกัดของการเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการ     ทำแท้ง ซึ่งรวมถึงเพศสภาพ เชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชนชั้น วรรณะ อายุ และความพิการ เป็นต้น และขจัดการ ตีตราต่างๆ เกี่ยวกับเพศวิถี เพศกำเนิด ความพิการ การท้องไม่พร้อม และการทำแท้ง 

กฎหมายและนโยบายเกี่ยวกับการทำแท้งจะต้อง

 

 • รับประกันการให้บริการและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ที่ครบถ้วน              รอบด้าน ซึ่งรวมถึงการทำแท้งและการดูแลหลังการทำแท้งที่ปลอดภัย และวิธีคุมกำเนิดสมัยใหม่ และรับประกันให้ผู้ตั้งครรภ์สามารถเข้าถึงข้อมูลด้านสุขภาพที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ปราศจากอคติได้อย่างเสมอภาค รวมทั้งข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ของตน 

 • มีผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ตั้งครรภ์เป็นศูนย์กลาง ให้ความเคารพและคุ้มครอง ความเป็นเจ้าของตัวเอง ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และความจำเป็นในเรื่องเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ และรับประกันสิทธิมนุษยชนของบุคคลดังกล่าว 
 • ไม่กดดันหรือบังคับให้ผู้ตั้งครรภ์ต้องอุ้มครรภ์ต่อไปทั้งที่ไม่ต้องการหรือบังคับให้ทำแท้ง และต้องไม่ละเมิด ทำให้อับอายหรือย่ำยีศักดิ์ศรีผู้ที่พยายามเข้าถึงหรือผ่านการทำแท้ง หรือระหว่างการทำแท้งหรือบริการหลังการทำแท้ง 
 • แก้ไขการเลือกปฏิบัติทางเพศสภาพและการเลือกปฏิบัติในรูปแบบอื่นๆ และการตีตราต่างๆ ที่  ทับซ้อน ซึ่งรองรับกฎหมายและนโยบายในการควบคุมการทำแท้ง นอกจากนี้ ให้แก้ไขแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งที่; ไม่ช่วยให้ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ตั้งครรภ์มีอำนาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ ทำแท้งของตนได้อย่างอิสระและมีข้อมูล 
 • กดดันหรือบังคับให้ตั้งครรภ์ต่อไปทั้งที่ไม่ต้องการ หรือบังคับให้ยุติการตั้งครรภ์อย่างไม่ปลอดภัยหรือไม่ได้รับการช่วยเหลือใดๆ  
 • ไม่ลงโทษทางอาญาต่อการทำแท้ง หรือลงโทษด้วยวิธีอื่นๆ ต่อผู้หญิง เด็กผู้หญิง และผู้ตั้งครรภ์เนื่องจากการพยายามเข้าถึงหรือผ่านการทำแท้ง รวมไปถึงผู้ให้การช่วยเหลือและผู้ให้บริการในการทำแท้ง
 • รับรองว่าการทำแท้งเป็นสิ่งที่ทำกันทั่วโลก และเป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับการดูแลสุขภาพและการดูแลตนเองในเรื่องสุขภาพทางเพศและอนามัยเจริญพันธุ์ในทุกสถานการณ์ (ทั้งในยามสงบ ยามศึกสงคราม วิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรม เหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุข และในระหว่างการถูกจองจำ) 

แอมเนสตี้เรียกร้องอะไร

©PETER MUHLY/AFP/Getty Images

 

 1. ผู้หญิง เด็กผู้หญิง และบุคคลอื่นที่สามารถตั้งครรภ์ได้ทุกคน มีสิทธิในการทำแท้ง ได้รับบริการที่เคารพต่อศักดิ์ศรี ความเป็นเจ้าของตัวเอง และความจำเป็น โดยสอดคล้องกับสถานการณ์ ประสบการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชีวิต ความมุ่งหวัง และความคิดเห็นของบุคคลดังกล่าว 
 2. การทำแท้งและการดูแลหลังการทำแท้งควรเข้าถึงได้ ย่อมเยา ได้มาตรฐาน และมีคุณภาพ และควรให้บริการด้วยความเคารพต่อสิทธิ ความเป็นเจ้าของตัวเอง ศักดิ์ศรี ความเป็นส่วนตัว และรักษาความลับของผู้ตั้งครรภ์ และความยินยอมของผู้ตั้งครรภ์ 
 3. รัฐมีพันธกรณีเชิงรุกในการสร้างบรรยากาศที่เอื้ออำนวยและเกื้อหนุนให้ทุกคนสามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระเกี่ยวกับการทำตั้งครรภ์ของตนเอง 
 4. ต้องยกเลิกความผิดทางอาญาต่อการทำแท้งโดยสิ้นเชิง   
 5. กรอบกฎหมาย นโยบาย และการกำกับดูแลทั้งหมดเกี่ยวกับการทำแท้งควรถูกประเมินด้านสิทธิมนุษยชน

 

ดาวน์โหลดนโยบายฉบับเต็ม

การมองไปข้างหน้าของนโยบาย

 

นโยบายฉบับนี้ช่วยให้แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล สามารถให้ข้อเสนอแนะต่อรัฐ ร่วมขับเคลื่อนเชิงนโยบายและรณรงค์เกี่ยวกับการทำแท้งได้ในลักษณะที่อาจก้าวหน้ากว่ามาตรฐานสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศในปัจจุบัน ตราบใดที่ข้อเสนอแนะและการทำงานยังสอดคล้องกับหลักการสำคัญและความคุ้มครองด้านสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานและหลักการที่รองรับนโยบายนี้ ยิ่งไปกว่านั้นแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล พยายามที่จะช่วยผลักดันมาตรฐานและกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศให้เดินหน้า และต่อสู้กับความพยายามเปลี่ยนแปลงบรรทัดฐานเกี่ยวกับการทำแท้งที่ถดถอย 

 

ในการนำนโยบายนี้มาประยุกต์ใช้กับการทำงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ทางองค์กรจะไม่มีส่วนในการสนับสนุนหรือส่งเสริมการตัดสินถึงคุณค่าหรือการลบหลู่ถึงความเชื่อทางศีลธรรม จริยธรรม หรือศาสนาเกี่ยวกับการทำแท้ง ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรในด้านความเป็นกลางและเป็นอิสระจากอุดมการณ์ทางการเมืองหรือศาสนาใดๆ  อย่างไรก็ดี แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ยังคงมุ่งมั่นที่จะเรียกร้องต่อรัฐให้รับประกันต่อ ผู้ตั้งครรภ์ทุกคนให้สามารถเข้าถึงการทำแท้งได้ โดยเคารพต่อสิทธิ ความเป็นเจ้าของตัวเอง ศักดิ์ศรี และความจำเป็นของบุคคลเหล่านั้น