รณรงค์กับเราด้วยการลงชื่อออนไลน์

เทคโนโลยีสมัยใหม่ทำให้คุณสามารถช่วยเหลือผู้ที่ถูกละเมิดละเมิดสิทธิได้ทั่วทุกมุมโลกได้งายและรวดเร็วขึ้น การร่วมลงชื่อออนไลน์เป็นการรณรงค์เพื่อสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งของแอมเนสตี้ทั่วโลกในปัจจุบัน เพราะใช้เวลาไม่เยอะ สามารถแชร์ได้กว้างขวาง และที่สำคัญที่สุดคือ "ได้ผลจริง"

คู่มือนักกิจกรรมภาษาไทย          คู่มือนักกิจกรรมภาษาอังกฤษ

Activist guideline in Thai       Activist guideline in English