รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2555

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2556

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2557

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2558

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2559

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2560

Download PDF

ประเทศไทย : การทรมานในระหว่างการปราบปรามการก่อความไม่สงบในภาคใต้

Download PDF

การประหารชีวติที่อยุติธรรมในภูมิภาคเอเชีย

Download PDF

ลาว : จับผิดจากกล้อง การบังคับบุคคลให้สูญหายกรณี สมบัด สมพอน

Download PDF

การทรมานใน พ.ศ.2557 30 ปี ของคำสัญญาที่ว่างเปล่า

Download PDF

โทษประหารชีวิต ไม่ทำให้สังคมปลอดภัยขึ้น อาชญากรรม ความปลอดภัยสาธารณะ และโทษประหาร

Download PDF

การเดินทางสายมรณะ: ผู้ลี้ภัย และวิกฤตการณ์ค้ามนุษย์ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Download PDF

ประเทศไทย: การวิเคราะห์สถานการณ์ และกลไกการส่งเสริม และคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

Download PDF

ประเทศไทย ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สิทธิมนุษยชนถูกจำกัด

Download PDF

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล นโยบายด้านผู้ลี้ภัยของไทย และการละเมิดหลักการไม่ส่งกลับ

Download PDF

นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ภายใต้การคุกคาม เมื่อพื้นที่ภาคประชาสังคมถูกบีบให้เล็กลง

Download PDF

สรุปการดําเนินงานเกี่ยวกับการประชุมสุดยอดเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDG SUMMIT)

Download PDF

โทษประหารชีวิตป้องปรามอาชญากรรมได้จริงหรือ ?

Download PDF

เอกสารวิเคราะห์แง่มุมด้านสิทธิมนุษยชนของร่างพระราชบัญญัติการชุมนุมสาธารณะ

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2561

Download PDF

รายงานสถานการณ์โทษประหารชีวิต และการประหารชีวิต ในปี 2562

Download PDF