แอมเนสตี้-ไทยเน็ต-ไอลอว์ ขอครม.
เปิดเผยร่างกฎหมายความมั่นคงไซเบอร์

26 กุมภาพันธ์ 2559

 

แอมเนสตี้และพันธมิตรยื่นจดหมายขอให้คณะรัฐมนตรีเปิดเผยร่างกฎหมาย 3 ฉบับที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไซเบอร์ พร้อมร่วมกันจับตาให้ร่างกฎหมายชุดดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรฐานระหว่างประเทศ

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง (Thai Netizen Network) และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน (iLaw) ร่วมกันยื่นหนังสือต่อเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่านมา โดยเนื้อหาในหนังสือดังกล่าวระบุว่าทั้ง 3 องค์กรได้ร่วมมือกันดำเนินงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ถึงสิทธิเสรีภาพบนอินเทอร์เน็ตของประชาชน รวมถึงติดตามความคืบหน้าของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติอื่นอีกสองฉบับที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาในร่างกฎหมายดังกล่าวสอดคล้องกับหลักการระหว่างประเทศว่าด้วยหลักสิทธิมนุษยชนกับการสอดแนม และรายงานของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ด้านสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิความเป็นส่วนตัวในยุคดิจิทัล

 

สาเหตุของการยื่นจดหมายเนื่องมาจากร่างกฎหมายดังกล่าวซึ่งอยู่ระหว่างการรอลงมติเห็นชอบหรือไม่ชอบจากคณะรัฐมนตรีและไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ ทั้ง 3 องค์กรจึงมีความประสงค์ขอรับสำเนาร่างกฎหมายดังต่อไปนี้

 

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ….

 

ทั้งนี้ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย มูลนิธิเพื่ออินเทอร์เน็ตและวัฒนธรรมพลเมือง และโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชน ได้ติดตามสถานการณ์คุ้มครองสิทธิมนุษยชนมาอย่างต่อเนื่อง ร่างพระราชบัญญัติดังข้างต้นจะนำไปใช้เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องตามความประสงค์ของผู้เสนอร่างฯ ต่อสาธารณชน