หนังสือเดินทางเพื่อสิทธิมนุษยชน-UDHR Passport

Download PDF

5 มายาคติของการทรมาน

Download PDF

ร่วมเคียงข้างไปด้วยกันเพื่อสิทธิมนุษยชน

Download PDF

กติการะหว่างประเทศ สิทธิพลเมือง และสิทธิทางการเมือง-ICPR

Download PDF

ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน - UDHR

Download PDF

สิทธิมนุษยชน ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

Download PDF