ชุดข้อมูลเปิดเผยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งทางอาวุธ #2

Download PDF

ชุดข้อมูลเปิดเผยข้อเท็จจริง เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนและความขัดแย้งทางอาวุธ #1

Download PDF

รายงานความสำเร็จของแอมเนสตี้ ประเทศไทย ปี 2565

Download PDF

เราอยู่ที่ไหนในปี 2565: หนึ่งก้าวก่อนปีที่ 30 ของแอมเนสตี้ ประเทศไทย

Download PDF

คู่มือสุขภาวะสำหรับนักกิจกรรมเยาวชน

Download PDF

รายงานเรื่องผลกระทบจากการประกาศใช้พระราชกำหนด สถานการณ์ฉุกเฉิน

Download PDF

คู่มือการรายงานข่าวอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรม

Download PDF

คู่มือสิทธิมนุษยชนฉบับนักการศึกษา: สิทธิมนุษยชนศึกษา การมีส่วนร่วมของครู

Download PDF

อัพเดทสถานการณ์คุกคามประชาชน เดือนพฤษภาคม 2565

Download PDF

สถานการณ์คดีประจำเดือนพฤษภาคม 2565

Download PDF

บทวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2565 ประจำเดือน มกราคม 2565

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

Download PDF

หนังสือถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เรื่องร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ฉบับที่...พ.ศ....

Download PDF

จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายภาคประชาสังคมถึงคณะรัฐมนตรีของประเทศไทย

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

Download PDF

อัพเดทเกี่ยวกับจำนวนเด็กที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมือง ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Download PDF

รายงานของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลสําหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่ 3 ภายใต้กลไก UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) สมัยประชุมที่ 39 ของคณะทํางานตามกลไก UPR (1-13 พฤศจิกายน 2564)

Download PDF

ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและสถานคุมขัง

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานข้ามชาติ

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้ลี้ภัยและผู้ขอลี้ภัย

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

Download PDF

PROTEST FOR TOMORROW : คู่มือการจัดการการชุมนุมโดยสงบเพื่อความหวังของพรุ่งนี้

Download PDF

ประเทศไทย: วาระสิทธิมนุษยชนสำหรับผู้แทนและพรรคการเมือง

Download PDF