กก.สรรหาเคาะแล้ว ชื่อ กสม.ชุดใหม่ เตรียมส่งชื่อให้ สนช. เห็นชอบต่อไป

21 สิงหาคม 2561

เมื่อวันที่ 21 ส.ค. 2561 มีรายงานข่าวจากรัฐสภาแจ้งผลประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดใหม่ ที่มีนายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา เป็นประธาน ได้สรรหา กสม. ชุดใหม่ทั้ง 7 คนเสร็จสิ้นแล้ว หลังจากนี้จะส่งรายชื่อพร้อมประวัติทั้ง 7 คนไปให้ สนช.เพื่อพิจารณาลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่ โดยใช้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งเป็นเกณฑ์

 

ประเภทที่ ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อเนื่อง

1.นางสมศรี หาญอนันตสุข อดีตกรรมการนโยบายองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (TPBS)

2.นายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการนโยบาย TPBS

 

 

ประเภทที่ เชี่ยวชาญการสอน หรือทำวิจัยเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนในระดับอุดมศึกษา

3.ผศ.ดร.จตุรงค์ บุณยรัตนสุนทร อาจารย์คณะสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

 

 

ประเภทที่ เชี่ยวชาญด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชน

4.นายบุญแทน ตันสุเทพวีรวงศ์ เลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) เลขาธิการมูลนิธิเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนา (มสพ.)

 

 

ประเภทที่ มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานภาครัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

5.น.ส.ปิติกาญจน์ สิทธิเดช อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

6.น.ส.พรประไพ กาญจนรินทร์ อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ

 

 

ประเภทที่ มีความรู้และประสบการณ์ด้านปรัชญา วัฒนธรรม ประเพณี และวิถีไทย

7.นายสุรพงษ์ กองจันทึก นักกิจกรรมเพื่อสังคม และนักกฎหมาย

 

 โปรดติดตามความคืบหน้าต่อไป