SUCCESS

กิจกรรมรณรงค์ การเขียนจดหมาย งานวิจัย และแรงสนับสนุนจากผู้คนทั่วโลกมีส่วนช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงให้แก่ประชาชนผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน นี่คือข้อพิสูจน์ว่า หากพวกเราผนึกกำลังกันย่อมสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้