Media Awards 2017

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับผลงานเข้าประกวด “รางวัลสื่อมวลชนเพื่อสิทธิมนุษยชน” ประจำปี 2560 (Media  Awards 2017) รวม 4 ประเภท ชิงเงินรางวัลสูงสุด 30,000 บาทต่อรางวัล พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณจากแอมเนสตี้

 

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นการใช้สื่อเพื่อนำเสนอข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่คำนึงถึงการเคารพ ปกป้อง และส่งเสริมสิทธิมนุษยชน เพื่อให้ผู้รับสารได้ตระหนักและเข้าใจสิทธิมนุษยชนทั้งของตนเองและผู้อื่นมากขึ้น ผลงานที่จะส่งเข้าประกวดในปีนี้จะต้องถูกเผยแพร่หรือตีพิมพ์ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560 เท่านั้น โดยสามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 10 พฤศจิกายน 2560

ประเภทของการประกวด

  • ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (หนังสือระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ)
  • ข่าวหรือสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 20 นาที)
  • สารคดีและภาพยนตร์สารคดีสั้นประเภทสื่อโทรทัศน์ (ความยาวรวมไม่เกิน 60 นาที)
  • ข่าวและสารคดีเชิงข่าวประเภทสื่อออนไลน์

การส่งผลงาน

ส่งผลงานตัวจริงพร้อมสำเนา 5 ชุดมาที่

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย
139/21 ซอยลาดพร้าว 5
จอมพล จตุจักร กรุงเทพ 10900

สอบถามเพิ่มเติม 02-5138745, 02-5138754, 089-9229585, [email protected], www.amnesty.or.th ก่อนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

เราเชื่อมั่นในสื่อมวลชนไทย

แอมเนสตี้และผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลกมองเห็นความสำคัญของสื่อมวลชนในการทำหน้าที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อนำสังคมไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น เราจึงรณรงค์เพื่อปกป้องส่งเสริมสิทธิเสรีภาพของสื่อ ตลอดจนสิทธิเสรีภาพในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชนทั่วโลกมาโดยตลอด เพราะเราเชื่อว่าการพูดคุยถกเถียงด้วยเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้องย่อมนำไปสู่สังคมที่สงบสุขและเคารพสิทธิมนุษยชน