ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 #AGM19

13 มีนาคม 2562

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2019 ANNUAL GENERAL MEETING: BIGGER, BOLDER AND MORE INCLUSIVE. 

 

ประกาศจากคณะกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยถึงสมาชิก

รายงานการปรึกษาหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 (AGM)


การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 #AGM19 

วันที่: เสาร์ที่ 6 เมษายน 2562

เวลา: 9.00 น. - 17.00 น.

สถานที่: ห้องประชุม ชั้น 5 โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 กรุงเทพฯ (MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก 1) 

นอกจากจะได้ติดตามงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกันแล้ว ใน #AGM19 ครั้งนี้ สมาชิกยังจะได้เลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทยใหม่ 2 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง

 

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562 *ปิดรับลงทะเบียนออนไลน์แล้ว สมาชิกประสงค์ร่วม #AGM19 สามารถลงทะเบียนหน้างานได้

เตรียมตัวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี:

 

สมาชิกผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องมีสมาชิกภาพของแอมเนสตี้ประเทศไทย ไม่น้อยกว่า 6 เดือน 

ต่ออายุสมาชิก / สมัครสมาชิก

 

สมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม AGM แต่มีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม

  

ตรวจสอบสมาชิกภาพ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 02-5138754#19 อีเมล์ membership@amnesty.or.th