ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 #AGM18

12 เมษายน 2561

 
Amnesty International Thailand's Annual General Meeting 2018: Be BRAVE, Be HEARD, Become VIBRANT AMNESTY.

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 #AGM18
สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่นี่ ภายในวันที่ 4 มิ.ย. 61 

เตรียมตัวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี:

อ่าน สรุปจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 (AGM)

อ่าน สรุปจากการประชุมสภาสากล 2560 (ICM) 

อ่าน ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านหลักธรรมาภิบาลสากล

อ่าน นโยบายควบคุมยา (มุมมองสิทธิมนุษยชน)

อ่าน ปรับปรุงนโยบายด้านการทำแท้ง

อ่าน นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561" หรือ AGM ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิ.ย. 2561 ณ BIG Co-Working Space ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม

นอกจากจะได้ติดตามงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกันแล้ว ใน #AGM18 ครั้งนี้ สมาชิกยังจะได้เลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทยใหม่ 3 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง 2 ตำแหน่ง และเปิดใหม่ 1 ตำแหน่งกรรมการเยาวชน (อายุไม่เกิน 25 ปี) 

*ผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกอื่นๆ สามารถเข้าร่วมงานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้

การเลือกตั้งคณะกรรมการโดยสมาชิกถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของแอมเนสตี้ทั่วโลก และทำให้เราแตกต่างจากองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนอื่น

ตรวจสอบสมาชิกภาพ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 02-5138754#19 หรือ membership@amnesty.or.th

สมัคร/ต่ออายุสมาชิกออนไลน์ที่นี่