จดหมายเปิดผนึกจากเครือข่ายภาคประชาสังคมถึงคณะรัฐมนตรีของประเทศไทย

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน ตุลาคม 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน กันยายน 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน สิงหาคม 2564

Download PDF

อัพเดทการละเมิดสิทธิเด็ก ในการชุมนุมและการแสดงออก ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

Download PDF

อัพเดทเกี่ยวกับจำนวนเด็กที่ถูกดำเนินคดีจากการแสดงออกทางการเมือง ในช่วงปี 2563-2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564

Download PDF

รายงานของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลสําหรับการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนของประเทศไทยรอบที่ 3 ภายใต้กลไก UNIVERSAL PERIODIC REVIEW (UPR) สมัยประชุมที่ 39 ของคณะทํางานตามกลไก UPR (1-13 พฤศจิกายน 2564)

Download PDF

ข้อเสนอเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทําให้บุคคลสูญหาย

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ในเรือนจำและสถานคุมขัง

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อแรงงานข้ามชาติ

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อผู้ลี้ภัยและผู้แสวงหาที่ลี้ภัย

Download PDF

ข้อเสนอแนะประเด็นเรื่องผลกระทบของโรคโควิด-19 ต่อกลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง

Download PDF

PROTEST FOR TOMORROW : คู่มือการจัดการการชุมนุมโดยสงบเพื่อความหวังของพรุ่งนี้

Download PDF