มติกรรมการเรื่องการใช้สิทธิและเสรีภาพของเจ้าหน้าที่และกรรมการของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

20 สิงหาคม 2563

Amnesty International

ในสภาวะที่สังคมไทยมีความตื่นตัวในเรื่องของสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเพื่อขับเคลื่อนประเด็นต่างๆ ในสังคม แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอใช้โอกาสนี้แถลงจุดยืนเกี่ยวกับการใช้สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของเจ้าหน้าที่และกรรมการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย สนับสนุนให้คนไทยทุกคน รวมถึงเจ้าหน้าที่และกรรมการแอมเนสตี้ใช้สิทธิและเสรีภาพอย่างเต็มที่ หากการกระทำนั้นไม่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนผู้อื่น 

อย่างไรก็ดี สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการชุมนุมโดยสงบของเจ้าหน้าที่และกรรมการของแอมเนสตี้ในฐานะกิจกรรมส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นตัวแทนของแอมเนสตี้ในฐานะองค์กรเสมอไป หากการทำกิจกรรมใดๆ หรือการใช้เสรีภาพของเจ้าหน้าที่และกรรมการของแอมเนสตี้ในฐานะกิจกรรมส่วนบุคคลและนอกเหนือจากภารกิจขององค์กร เจ้าหน้าที่และกรรมการจะต้องไม่นำชื่อองค์กรเข้าไปเกี่ยวข้อง หรือประกาศว่าตนเป็นตัวแทนขององค์กรในการทำกิจกรรมนั้นๆ เพื่อให้ไม่เกิดความสับสนระหว่างการกระทำในนามบุคคลกับภารกิจในฐานะองค์กร

อนึ่ง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เป็นองค์กรที่ทำงานอย่างอิสระ ขอยืนยันจุดยืนที่เป็นกลางอย่างเคร่งครัดต่อสังคม ไม่ว่าสมาชิก ผู้สนับสนุน อาสาสมัคร เจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการจะมีส่วนร่วมกับการทำงานของพรรคการเมืองใด จะต้องไม่ใช้ชื่อแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย หรือประกาศว่าตนเองเป็นตัวแทนของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

นอกจากนี้ จะต้องไม่ใช้ประโยชน์จากสำนักงาน อาคารสถานที่ กิจกรรม หรือเว็บไซต์ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อการรณรงค์ให้กับพรรคการเมืองใดๆ และจะต้องไม่นำเอกสาร โปสเตอร์ หรือสื่อรณรงค์ของพรรคการเมืองใดๆ มาไว้ในสถานที่หรือพื้นที่เหล่านี้ของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการรณรงค์ให้กับพรรคการเมือง

ทั้งนี้ เพื่อรักษามาตรฐานความเป็นอิสระและเป็นกลางของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เจ้าหน้าที่ และกรรมการของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง หรือผู้สมัครรับเลือกตั้งให้กับพรรคการเมืองใดๆ

สำหรับการเป็นสมาชิกพรรคการเมือง และผู้สนับสนุนพรรคการเมือง แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ยังคงยืนยันหลักการประชาธิปไตยพื้นฐานให้ทุกคนมีสิทธิกระทำได้