แอมเนสตี้ชวนสมาชิกประชุมใหญ่พร้อมใช้สิทธิเลือกตั้ง 10 มิ.ย. นี้

18 พฤษภาคม 2561

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยขอเชิญสมาชิกร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปีและใช้สิทธิเลือกตั้งกรรมการเพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปช่วยกันขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชน ในวันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น.  ณ  Big Co-Working Space ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเชิญสมาชิกประชุมใหญ่สามัญประจำปี (Annual General Meeting -AGM ) เพื่อให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่อการทำงานที่ผ่านมา รวมทั้งร่วมกำหนดทิศทางขององค์การมากยิ่งขึ้น โดยในปีนี้จะจัดขึ้นใน วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2561 เวลา 9.30-16.00 น.  ณ  Big Co-Working Space ถ.พระราม 9 กรุงเทพฯ

 

ในปีนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่แทนคณะกรรมการที่จะหมดวาระลง 2 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการ ซึ่งที่ผ่านมาทั้งผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองท่านล้วนมีความสำคัญในการกำหนดทิศทางการทำงานขององค์กรเป็นอย่างมาก และได้ทำหน้าที่ตามบทบาทได้อย่างดียิ่ง ตลอดวาระที่ดำรงตำแหน่ง

 

นอกจากนั้นจากมติที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนเข้ามามีบทบาทในการทำงานสิทธิมนุษยชน จึงได้เพิ่มตำแหน่งกรรมการเยาวชนอีก 1 ตำแหน่ง

 

ทำให้ในปีนี้มีสมาชิกให้ความสนใจลงสมัครกรรมการถึง 9 ท่าน ได้แก่ ตำแหน่งประธาน  2 ท่าน กรรมการ  3 ท่าน และกรรมการเยาวชน 4 ท่าน 

 01.รวมผู้สมัครทุกตำแหน่ง.01.jpg

 

แอมเนสตี้ประเทศไทยจึงขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561 (#AGM2018) เพื่อร่วมประชุม รับฟังสรุปการทำงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดแนวทางการทำงานในปีหน้า รวมถึงใช้สิทธิของท่านลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการ ตามวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

 

รายละเอียดผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง

ในปีนี้มีผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานกรรมการมี 2 ท่าน แต่สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น โดยผู้สมัครสองท่านคือ:

 

คุณศราวุฒิ  ประทุมราช   (ตู่) หมายเลข 1

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่นี่ https://bit.ly/2s58zO5

01.01.ศราวุฒิ-ประทุมราช-(ตู่).jpg

 

คุณปริญญา  บุญฤทธิ์ฤทัยกุล   (แอน) หมายเลข 2

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2LpjcnW

01.02.ปริญญา-บุญฤทธิ์ฤทัยกุล-(แอน).jpg 

 

ผู้สมัครชิงตำแหน่งกรรมการมีทั้งหมด 3 ท่าน สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น  โดยผู้สมัครสามคือ:

คุณอนันตชัย  โพธิขำ (ตู่) หมายเลข 1

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2GIUrPR

02.01.อนันตชัย--โพธิขำ-(ตู่).jpg

 

คุณกรกนก  คำตา (ปั๊บ) หมายเลข 2

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2LkzI8q

02.02.กรกนก-คำตา-(ปั๊บ).jpg

 

คุณกวิน  ชุติมา (กวิน) หมายเลข 3

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2GIhHO2

02.03.กวิน-ชุติมา-(กวิน).jpg

 

ผู้สมัครชิงตำแหน่งกรรมการเยาชน มีทั้งหมด 4 ท่าน สมาชิกสามารถเลือกได้เพียง 1 ท่านเท่านั้น โดยผู้สมัครสี่ท่านคือ:

คุณเนติวิทย์   โชติภัทร์ไพศาล (แฟรงค์) หมายเลข 1

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2s2u82L

03.01.เนติวิทย์---โชติภัทร์ไพศาล-(แฟรงค์).jpg

 

คุณนฤสรณ์  บุญศิริ (นอท) หมายเลข 2

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2s0X62G

03.02.นฤสรณ์-บุญศิริ-(นอท).jpg

 

คุณรัฐศาสตร์  ชาแท่น (ร็อค) หมายเลข 3

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2KLm510

03.03.รัฐศาสตร์--ชาแท่น-(ร็อค).jpg

 

คุณอลิสา  บินดุส๊ะ (ฝน) หมายเลข 4

คลิกฟังวิสัยทัศน์ได้ที่ https://bit.ly/2LpcbDh

picture.jpg

 

 

*ผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกอื่นๆ สามารถเข้าร่วมงานได้ตามปกติแต่ไม่สามารถออกเสียงเลือกตั้งได้

การเลือกตั้งคณะกรรมการโดยสมาชิกถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของแอมเนสตี้ทั่วโลก และทำให้เราแตกต่างจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนอื่น

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 02-5138754#19 หรือ membership@amnesty.or.th