ปฏิบัติการด่วน: บรรณาธิการไทยเสี่ยงจะถูกตัดสิทธิลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม

11 มกราคม 2556

Amnesty International Thailand

ปฏิบัติการด่วน 

บรรณาธิการไทยเสี่ยงจะถูกตัดสิทธิลงโทษอย่างไม่เป็นธรรม 

 

สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักกิจกรรมแรงงานและบรรณาธิการบริหารนิตยสารวอยซ์ออฟทักษิณ เป็นนักโทษด้านความคิด (prisoner of conscience) เขาถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 และถูกสั่งฟ้องเนื่องจากตีพิมพ์บทความหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ที่ผ่านมาทางการไทยปฏิเสธไม่ยอมให้เขาประกันตัวหลายครั้ง

ในเดือนพฤษภาคม 2555 การไต่สวนคดีที่มีต่อนายสมยศ พฤกษาเกษมสุข สิ้นสุดลง และยังอยู่ระหว่างรอคำตัดสิน ศาลได้เลื่อนการอ่านคำพิพากษาสามครั้ง ครั้งล่าสุดเลื่อนจากวันที่ 19 ธันวาคม 2555 ไปเป็น 23 มกราคม 2556

เขาถูกจับกุมในวันที่ 30 เมษายน 2555 หลังจากเริ่มรณรงค์รวบรวมรายชื่อผู้สนับสนุนให้มีการแก้ไขมาตรา 112 ตามประมวลกฎหมายอาญาได้ไม่นาน เขาถูกสั่งฟ้องและไต่สวนคดีตามความผิดมาตรา 112 ซึ่งห้ามการพูดหรือการกระทำใด ๆ ที่มีลักษณะ “หมิ่นประมาท ดูหมิ่นหรือแสดงความอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ พระราชินี รัชทายาท หรือผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์” ซึ่งมีระวางโทษจำคุกไม่เกิน 15 ปีในแต่ละกระทง

นับแต่ปี 2549 ทางการไทยได้ใช้มาตรา 112 มากขึ้นเพื่อปราบปรามการแสดงความเห็นอย่างสงบ กฎหมายมาตรา 112 ละเมิดสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกตามกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ เป็นการห้ามใช้สิทธินอกเหนือจากกรณียกเว้นที่มีการระบุไว้ ประเทศไทยเป็นภาคีของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (International Covenant on Civil and Political Rights-ICCPR) และมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องคุ้มครองสิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออก

กรุณาเขียนจดหมายทันทีในภาษาไทย อังกฤษ หรือภาษาของท่านเอง:

  • แสดงข้อกังวลว่านายสมยศ พฤกษาเกษมสุขได้ถูกควบคุมตัวจากการใช้สิทธิที่จะมีเสรีภาพในการแสดงออกอย่างสงบ

  • เรียกร้องให้ยกเลิกข้อกล่าวหาต่อเขา และให้มีการปล่อยตัวเขาทันทีและอย่างไม่มีเงื่อนไข

  • เรียกร้องให้มีการเยียวยาชดเชยเขาจากการถูกจองจำเป็นเวลาหลายเดือน และให้ทางการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายมาตรา 112 ให้สอดคล้องกับพันธกรณีของไทยที่มีต่อกฎหมายสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศ และให้พักการใช้กฎหมายข้อนี้จนกว่าจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในลักษณะดังกล่าว

 

กรุณาส่งจดหมายของท่านก่อนวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2556 ไปยัง:

 

 

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

ทำเนียบรัฐบาล

ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต

กรุงเทพฯ 10300

โทรสาร: +662 280 0858; +66 2 288 4016

อีเมล์ opm@opm.go.th

คำเรียก: เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 

ฯพณฯ รัฐมนตรียุติธรรม

นายประชา พรหมนอก

กระทรวงยุติธรรม

ชั้น 9 อาคารเอ ศูนย์ราชการฯ

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

10210

โทรสาร: +662 143 9883

อีเมล์: om@moj.go.th
คำเรียก: เรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี

 

สำเนาจดหมายถึง:

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ชั้น 6-7อาคารบี ศูนย์ราชการฯ

ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่

กรุงเทพฯ 10210

โทรสาร: +662 143 9551

อีเมล์ : info@nhrc.or.th