UN จับมือภาคประชาสังคมถ่ายทอดสดทบทวน ICCPR ไทย

14 มีนาคม 2560

 

UNOHCHR และเครือข่ายภาคประชาสังคมไทยร่วมกันจัดงานถ่ายทอดสดการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชน กระตุ้นการตระหนักรู้เรื่องสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

 

สำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UNOHCHR) ร่วมกับเครือข่ายภาคประชาสังคมไทยด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง ซึ่งรวมถึงแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ถ่ายทอดสดการทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนและข้อผูกมัดภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง (ICCPR) ที่ไทยเป็นหนึ่งใน 169 ชาติสมาชิก โดยไทยกำลังจะเข้ารับการทบทวนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนของ UN ในวันที่ 13-14 มีนาคม 2560 ณ กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

 

ในการทบทวนครั้งนี้ องค์กรภาคประชาสังคมต่างๆ ซึ่งรวมถึงแอมเนสตี้ ได้ส่งรายงานคู่ขนานและประเด็นคำถามให้กับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนล่วงหน้า เพื่อประกอบการพิจารณาควบคู่ไปกับรายงานของรัฐบาลไทยด้วย ประเด็นหลักที่คณะกรรมการตั้งคำถามต่อไทยครอบคลุมหลากหลายเด็น เช่น การบังคับใช้คำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) การดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหาร ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ แรงงานข้ามชาติ ความเท่าเทียมทางเพศ ความรุนแรงในครอบครัว การทรมานและการอุ้มหาย การค้ามนุษย์ เสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ ฯลฯ

 

การถ่ายทอดสดครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความตระหนักรู้สำหรับประเด็นสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองในสังคมไทย หลังจากการรายงานเสร็จสิ้นลง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญอิสระ 18 คนจะนำเสนอข้อสรุปช่วงสิ้นเดือนมีนาคมนี้ เพื่อให้ไทยนำข้อเสนอเหล่านั้นไปปฏิบัติตามต่อไป

 

396.png