แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เปิดรับสมัครกรรมการฯ ประจำปี 2566 

7 มีนาคม 2566

Amnesty International

เรื่อง เปิดรับสมัครกรรมการฯประจำปี 2566

เรียน  สมาชิกแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย

 

เนื่องด้วยคณะกรรมการแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ 3 ตำแหน่งได้แก่ประธานกรรมการทั่วไปและกรรมการเยาวชนโดยกรรมการทุกท่านได้ร่วมสร้างความเข้มแข็งให้องค์กรและสนับสนุนการทำงานเพื่อสิทธิมนุษยชนของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนครบวาระ 

ทางองค์การฯจึงขอเชิญชวนสมาชิกที่สนใจและมีความพร้อมสมัครเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพื่อร่วมสร้างธรรมาภิบาลขององค์กรและเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงด้านสิทธิมนุษยชนโดยสามารถกรอกรายละเอียดผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2566  โดยคุณสมบัติหลักของผู้สมัครประธานคือเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 2 ปีกรรมการทั่วไปและกรรมการเยาวชนเป็นสมาชิกไม่น้อยกว่า 1 ปีและเคยร่วมกิจกรรมกับแอมเนสตี้ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องจัดสรรเวลาเข้ารับการปฐมนิเทศเพื่อทำความเข้าใจในบทบาทหน้าที่และภารกิจของสำนักงานรวมถึงถ่ายทำคลิปวิดีโอเพื่อแสดงวิสัยทัศน์ภายในเดือนเมษายน(กำหนดการจะแจ้งให้ทราบภายหลัง)โดยท่านสามารถกรอกใบสมัครผ่านทางแบบฟอร์มออนไลน์ได้ทางเวบไซด์www.amnesty.or.th หรือสแกน QR Code (ด้านท้ายจดหมาย)  

การขับเคลื่อนของแอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นเนลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงต่อปัญหาสิทธินุษยชนจะเกิดผลได้ขึ้นอยู่กับการสนับสนุนและการผลักดันของสมาชิกทุกท่านท่านคือกลไกที่สำคัญต่อการดำเนินกิจกรรมของเรา

 

สมัครกรรมการ ที่นี่

 

 ขอแสดงความนับถือ

 

image1.jpg 

         (นางสาวฐิติรัตน์  ทิพย์สัมฤทธิ์กุล)

                       ประธานกรรมการ

                 แอมเนสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทย