แอมเนสตี้ ประเทศไทยจับมือ คณะรัฐศาสตร์ มอ. ปัตตานี จัด "สิทธิมนุษยชนศึกษา” เป็นเวลา 3 ปี

16 กันยายน 2565

Amnesty International Thailand

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยลงนามความร่วมมือกับคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดสิทธิมนุษยชนศึกษาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมกิจกรรมด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่ให้เข้มแข็งมากขึ้น

ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการ แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนร่วมกันเป็นระยะเวลา 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 16 กันยายน 2568 

 cover.jpg

 

นางปิยนุช โคตรสาร ผู้อำนวยการแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เผยว่า ทางองค์กรมียุทธศาสตร์ในการทำงานรณรงค์เพื่อส่งเสริมสิทธิ มนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานรณรงค์เพื่อให้เกิดการเคารพสิทธิมนุษยชน อาทิ สิทธิในเสรีภาพการแสดงออกและการแสดงความคิดเห็น สิทธิในเสรีภาพการชุมนุมโดยสงบ รวมทั้งส่งเสริมงานรณรงค์เพื่อเป็นกระบอกเสียงให้แก่ผู้ถูกละเมิดสิทธิมนุษยชน หนึ่งในเป้าหมายที่สำคัญขององค์กรคือขยายฐานการขับเคลื่อนรณรงค์ให้ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา กลุ่มคนรุ่นใหม่ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในงานรณรงค์สิทธิมนุษยชนมากขึ้น 

“แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทยมุ่งสร้างกลุ่มนักกิจกรรมเพื่อร่วมสนับสนุนการรณรงค์ด้านสิทธิมนุษยชนทั่วประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริม "สิทธิมนุษยชนศึกษา" เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติและมีความพร้อมในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนต่อไป”

“จากการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานีตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์ มีหลักการดำเนินงานเพื่อผลิตบัณฑิตและจัดการเรียนการสอนในสังคมพหุ วัฒนธรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้สอดคล้องกับการทำงานของแอมเนสตี้ที่เคารพในสิทธิมนุษยชน ความหลากหลายและการขยายการทำงานในระดับภูมิภาคมากขึ้นจึงได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในสิทธิมนุษยชนขึ้น ระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย กับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี”

ด้าน ผศ.ดร.สุรวุฒน์ ช่อไม้ทอง คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี  กล่าวเสริมถึงวัตถุประสงค์ในการจัดทำ MOU ครั้งนี้ว่า จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษา คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชน สิทธิพลเมืองและได้รับแรงบันดาลใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคม  อีกทั้งเพื่อให้กลุ่มกิจกรรมแอมเนสตี้คลับ (Amnesty PSU Club) นักกิจกรรมและอาสาสมัครใน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้รับการส่งเสริมและมีความรู้ความสามารถ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ และงานด้านสิทธิมนุษยชนมากขึ้น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการ ขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในการทำงานของแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย

“ดังนั้นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ ดังนั้นภายในสามปีข้างหน้านี้ แอมเนสตี้ ประเทศไทยและคณะรัฐศาสตร์ มอ.ปัตตานี จะมีข้อตกลงความร่วมมือ ดังนี้ 

  • จัดให้มีกิจกรรมห้องเรียนสิทธิมนุษยชนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องของคณะรัฐศาสตร์
  • ร่วมจัดอบรมหรือสนับสนุนบุคลากร งบประมาณ และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา อาสาสมัคร แอมเนสตี้คลับ หรือนักกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานรณรงค์สิทธิมนุษยชนและการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนในภาคใต้
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรเพื่อการพัฒนางานด้านสิทธิมนุษยชน” 

 

306608855_385902470396088_4671128518278102071_n.jpg

 

ในการลงนามครั้งนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย นายซอลีฮีน อุษมานสกูลกิตติ์ นักวิชาการอุดมศึกษา รับผิดชอบงานหลักสูตรและพัฒนาอาจารย์ นางสาวบูชิตา อารียาภรณ์ นักวิชาการอุดมศึกษา รับผิดชอบงานวิจัย นายภาคภูมิ ฮะยีบีลัง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป รับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา (ดูแลสโมสรนักศึกษา) ตัวแทนจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และนางสาวเพชรรัตน์ ศักดิ์ศิริเวทย์กุล หัวหน้าฝ่ายแคมเปญ นายกรกฤช สมจิตรานุกิจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา นางสาวบุณฑริกา มีชูชีพ ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย เข้าร่วมด้วย