Amnesty Seed Fund 2022 เงินทุนแรกเริ่มเพื่อสนับสนุนโครงการสิทธิมนุษยชน

Amnesty Seed Fund ปี 2022 เปิดรับโครงการตลอดทั้งปี พิเศษสำหรับสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย เท่านั้น โดยไม่มีการจำกัดเพศ อายุ สังกัด เพียงแค่คุณส่งโครงการให้ทางเราพิจารณา คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับ seed fund มูลค่าถึง 10,000 บาท

 

โดยไม่จำกัดรูปแบบกิจกรรม จะเป็นนิทรรศการ เวิร์กชอป เสวนา ละครเวที ขอเพียงเป็นการเคลื่อนไหวด้านสิทธิมนุษยชน ไม่ว่าจะเป็นเสรีภาพในการแสดงออก เสรีภาพในการชุมนุมอย่างสงบ การยุติการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย รวมถึงสิทธิอื่นๆ จะในโรงเรียนหรือนอกโรงเรียนก็ได้

 

เปิดรับ

  • รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565 (จนกว่าทุนรอบแรกจะหมด)

  • รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 (จนกว่าทุนรอบที่สองจะหมด)

*ระยะเวลาปิดรับอาจจะเร็วกว่ากำหนด หากมีผู้ยื่นขอรับทุนสนับสนุนครบตามจำนวนเงินที่กำหนด

วางแผนกันให้พร้อม ส่งก่อนมีสิทธิพิจารณาก่อนตามแต่ละรอบที่เปิด 

 

หลักเกณฑ์ในการพิจารณาโครงการที่สนับสนุนดังนี้

1. โครงการที่ส่งเสริมและมีความสอดคล้องด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะ 

  • เสรีภาพในการแสดงออกและการชุมนุมอย่างสงบ

  • การยุติการทรมานและการบังคับบุคคลให้สูญหาย

  • เด็กผู้ปกป้องสิทธิ (Children Human Rights Defenders)

  • การจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษา และประเด็นเรื่องนักปกป้องสิทธิมนุษยชน

2. โครงการส่งผลกระทบเชิงบวกต่อความเข้าใจเรื่องสิทธิมนุษยชนในวงกว้าง

3. โครงการที่ไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้เข้าร่วม ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 

4. การกำหนดกรอบเงินทุนโครงการ Seed Fund สามารถขอได้โครงการละไม่เกิน 10,000 บาท  โดยมีเกณฑ์การพิจารณาภายใต้ทุนสนับสนุนดังนี้

  • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย จำนวน 3 คน ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 5,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก

  • เป็นสมาชิกแอมเนสตี้ ประเทศไทย จำนวนมากกว่า 5 คนขึ้นไป หรือ 6 คนเป็นอย่างน้อย ต่อทุนสนับสนุนไม่เกิน 10,000 บาท โดยไม่นับอายุสมาชิก

 

รายละเอียดโครงการ

ใบเสนอโครงการ / แบบฟอร์มสรุปรายงาน ใบรับรองการเงิน

ส่งใบสมัครโครงการ


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายนักกิจกรรม info@amnesty.or.th