เลือกตั้ง 66: Human Rights Agenda วาระสิทธิมนุษยชน

ถึงเวลาฟังเสียงที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน!


ตั้งแต่เริ่มต้นปี 2566 แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ได้รวบรวมข้อมูลสถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชน และเริ่มพัฒนาข้อเสนอแนะจากภาคประชาสังคมพร้อมทั้งจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นร่วมกับ "เด็กและเยาวชน" และสมาชิกแอมเนสตี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลสถานการณ์เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชนเพิ่มเติม

เพราะ Human Rights Agenda “วาระสิทธิมนุษยชน” กำลังจะกลับมาก่อนการเลือกตั้งใหญ่ของประเทศไทยในครั้งนี้!

Human Rights Agenda “วาระสิทธิมนุษยชน” คือเวทีและเส้นทางที่เราจะเรียกร้องผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองให้ยึดมั่นในพันธกิจด้านสิทธิมนุษยชนต่อประชาชน ย้ำรัฐบาลใหม่ต้องดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อส่งเสริมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ และยุติการลอยนวลพ้นผิดเมื่อเกิดการละเมิดสิทธิ

หนึ่งเสียงในการเลือกตั้ง คือหนึ่งเสียงสำคัญของการกำหนดทิศทางใหม่ของประเทศไทย และเสียงของประชาชนจะต้องถูกรับฟัง

และเราอยากฟังผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองมาทบทวนสถานการณ์สิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นไปด้วยกัน และที่สำคัญ เราอยากชวนมาฟังเสียงของประชาชนและภาคประชาสังคมในหลากหลายภาคส่วน

ในปีนี้เราจึงมาพร้อมกับห้าหัวข้อใหญ่ ๆ

  1. การไม่เลือกปฏิบัติ ธรรมาภิบาล เเละมาตรการป้องกันการทุจริต
  2. ประเด็นเฉพาะกลุ่ม (รวมถึงเรื่องผู้ลี้ภัย ผู้แสวงหาที่ลี้ภัย นักปกป้องสิทธิมนุษยชน ชนกลุ่มน้อย กลุ่มชาติพันธุ์และชนเผ่าพื้นเมือง แรงงานข้ามชาติ ผู้พิการ ฯลฯ)
  3. สิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม เเละวัฒนธรรม
  4. กรอบกฎหมายระหว่างประเทศเเละภายในประเทศ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เเละสถาบันสิทธิมนุษยชน
  5. สิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง (รวมถึงการสังหารนอกกฎหมาย การป้องกันการทรมานเเละการบังคับบุคคลให้สูญหาย คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ สิทธิในการสมรส การค้ามนุษย์ การใช้แรงงาน ฯลฯ)


เพราะสิทธิมนุษยชนคือเรื่องของทุกคน! ไม่ว่าเขาเหล่านั้นจะมีสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ก็ตาม ตราบใดที่พวกเขาอยู่ในประเทศไทย พวกเขาจะเป็นส่วนหนึ่งของก้าวต่อไปของประเทศไทยทั้งสิ้น นอกจากนี้ ประเทศไทยยังเป็นประเทศที่ได้รับรองพันธกิจสำคัญที่มีต่อกฎหมายระหว่างประเทศ ทั้งการส่งเสริม คุ้มครอง และปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชน

ติดตาม Updates กิจกรรมนี้ได้เรื่อย ๆ จนกว่าจะเลือกตั้ง!
#HumanRightsAgenda2023 - HEAR THE UNHEARD!

ทำไมต้องเลือกพรรคการเมืองที่มีนโยบายด้านสิทธิมนุษยชน ทำไม #วาะสิทธิมนุษยชนถึงสำคัญ

ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนของภาคประชาสังคม

กิจกรรมที่จะเกิดขึ้น