ชวนอ่าน "สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน" จัดทำโดยองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก (Child Rights Connect)

9 ธันวาคม 2564

เครือข่าย Child in Protest

ทางเครือข่าย Child in Protest เชิญชวนทุกท่านดาวน์โหลดข้อมูลเอกสารแนะนำเชิงปฏิบัติการ "สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน" จัดทำโดยองค์กรเครือข่ายสิทธิเด็ก (Child Rights Connect)

 
ในปัจจุบันมีเด็กที่เป็นผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนมากขึ้น การทำงานร่วมกับเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนจึงเป็นเรื่องที่สังคมต้องทำความเข้าใจมากขึ้นด้วยเช่นกัน โดยเอกสารแนะนำเชิงปฏิบัติการว่าด้วย “สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน” เป็นเสมือนเครื่องมือหนื่งที่จะช่วยสนับสนุนการดำเนินมาตรการต่าง ๆ  ภายใต้แนวทางตามปฏิญญาสากลว่าด้วยนักปกป้องสิทธิมนุษยชนร่วมกับอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ซึ่งให้เด็กมีส่วนร่วมในกระบวนการต่าง ๆ ด้วย 
 

นอกจากนี้ เอกสารฉบับนี้ยังมีข้อแนะนำสำหรับภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม และองค์กรระหว่างประเทศ ในการทำงานในประเด็นด้านนี้ โดยสร้างทั้งการรับรู้ การปกป้องคุ้มครอง และการยกระดับความเข้มแข็งของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชนให้มากขึ้น อีกทั้งสนับสนุนและสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กสามารถดำเนินบทบาทและมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อประเด็นต่างๆได้อย่างปลอดภัย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด เอกสารแนะนำเชิงปฏิบัติการ "สิทธิของเด็กผู้ปกป้องสิทธิมนุษยชน"