Digital Marketing Internship

Amnesty International Thailand เปิดรับนักศึกษาฝึกงาน (มีค่าตอบแทน) ตำแหน่ง Digital Marketing - Fundraising 

 

แอมเนสตี้ ประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีความสนใจในด้านสิทธิมนุษยชนและมีทักษะการสื่อสารเชิงการตลาด ในแผนกสมาชิกและการระดมทุน เพื่อมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนไปด้วยกันกับแอมเนสตี้

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • ร่วมกำหนดกลยุทธ์การตลาดออนไลน์เพื่อการระดมทุน

 • ร่วมจัดทำเนื้อหาสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ เพื่อการระดมทุนผ่านช่องทาง Social Media, Website, E-Newsletter, Digital Ad เป็นต้น

 • ติดตามและวัดผลแคมเปญงานระดมดุนผ่านเครื่องมือทางการตลาดออนไลน์ต่างๆ อาทิ Google Analytic, Google Search Console, Looker Studio เป็นต้น

 

คุณสมบัติ

 • มีความสนใจในการทำงานด้านสิทธิมนุษยชนทั้งในไทยและต่างประเทศ

 • มีความสนใจในการตลาดออนไลน์

 • กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา

 • มีทักษะในการเล่าเรื่องที่ดี สามารถสื่อสารเนื้อหาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้

 • มีทักษะพื้นฐานในการใช้งาน Canva, Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop (เนื่องจากมีบางเนื้อหาของงานที่จำเป็นต้องใช้งานโปรแกรมออกแบบในการทำงานร่วมด้วยเล็กน้อย)

 • หากมีความรู้ด้านการทำ SEO, Facebook Ad หรือ Google Ad จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

ฝึกงานกับแอมเนสตี้ได้อะไร

 • เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนสิทธิมนุษยชนทั้งในประเทศและนานาชาติ

 • โอกาสในการใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานประเด็นสังคม

 • ทำงานในประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งรณรงค์สาธารณะ นโยบาย สิทธิมนุษยชนศึกษา มีพื้นที่ให้ใช้ความสามารถในประเด็นสังคม

 

สิทธิประโยชน์

 • เงินสนับสนุน 6,000 บาท/เดือน (ตลอดการฝึก 3 เดือนหรือมากกว่า)

 • เงินสนับสนุนค่าที่พัก 3,000 บาท/เดือน (สำหรับกรณีเช่าหอเท่านั้น โดยต้องนำใบเสร็จมาเบิกในแต่ละเดือน)

 • ค่าโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต 500 บาท/เดือน

 • สนับสนุนงบประมาณสำหรับโปรเจ็คจบ

 • กิจกรรม Well being ขององค์กร เหมือนเจ้าหน้าที่

 

ระยะเวลาฝึกงาน

 • ไม่น้อยกว่า 3 เดือน (หรือมากกว่า)

 • ทำงานเต็มเวลา 8 ชั่วโมง/วัน (จันทร์-ศุกร์) เวลาเข้างาน 9.30-17.30 น. 

 • *มีการทำงานวันหยุดในบางกิจกรรมซึ่งสามารถนับเป็นวันหยุดชดเชยในภายหลังได้ / WFH ตามความเหมาะสมของสถานการณ์

 

 

หากสนใจเป็นนักศึกษาฝึกงานฝ่ายสมาชิกและการระดมทุน

เขียนจดหมายแนะนำตัวเอง แนบประวัติ (CV) ส่งมาที่ garntong.m@amnesty.or.th และ admin@amnesty.or.th *รับจำนวนจำกัด

****ปิดรับสมัคร 24 มีนาคม 2566