ผู้ประสานงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจากครูสู่ผู้ปกป้องเด็ก (Training of Trainers for Teachers)

ผู้ประสานงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจากครูสู่ผู้ปกป้องเด็ก (Training of Trainers for Teachers)

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากกว่า 60 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการครูสู่ผู้ปกป้องเป็นโครงการร่วมระหว่างแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ก่อการสิทธิเด็ก ในการทำงานเพื่อเสริมความเข้าใจสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็ก และ ความรุนแรงทางเพศต่อเด็กและเยาวชนแก่บุคคลากรทางการศึกษาเพื่อเผยแพร่การทำงานด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิเด็กและร่วมปกป้องความรุนแรงทั้งทางตรงที่เกิดขึ้นและความรุนแรงมือสองที่ครูได้รับ 

 

โครงการนี้จะเริ่มตั้งแต่กันยายน 2564- ธันวาคม 2564

 

ส่วนงานที่รับผิดชอบ 

1.  ประสานในการแปลเอกสารและจัดทำข้อมูลเพื่อสื่อสารต่อสาธารณะ

2. ประสานงานผู้สมัครเข้าร่วมการอบรมที่เกี่ยวข้องกับสิทธิเด็ก 

3. ประสานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับตัวโครงการทั้งหมด

4. จัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน เอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงาน และรายงาน เผยแพร่ผลการดำเนินงาน

 

ระยะเวลาการทำงาน : กันยายน 2564 - ธันวาคม 2565 (สัญญา 4 เดือน) อาทิตย์ละ 40 ชั่วโมงการทำงาน

ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 18,000 บาท ต่อเดือน และค่าเบี้ยเลี้ยงในการทำงานนอกเวลา และค่าโทรศัพท์ 

 

คุณสมบัติ 

  • สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดี ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี 

  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 

  • สามารถดูแลรับผิดชอบงานด้วยตัวเองได้ 

  • มีทักษะในการวางแผน ติดต่อ ประสานและการจัดกิจกรรมต่างๆให้ตามแผน

  • มีทักษะการติดต่อประสานงานสามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ 

  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้ 

  • หากสามารถออกแบบหรือใช้โปรแกรมออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  

ผู้สมัครที่สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV)  มาที่ admin@amnesty.or.th  

ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2564  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณผกามาส 02-5138745 ต่อ 11 

 

Contact : admin@amnesty.or.th