ผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลและปรึกษากฎหมาย (Documentation and legal Assistant)

รับสมัครเพื่อนร่วมงาน ตำแหน่งผู้ช่วยในการเก็บข้อมูลและปรึกษากฎหมาย (Documentation and legal Assistant)
 
แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากว่า 60 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก งานรณรงค์ภายใต้ยุธศาสตร์ขององค์กรในการรณรงค์ประเด็นเสรีภาพในการแสดงออก ในการชุมนุม สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม การเก็บและจัดการข้อมูลเป็นรากฐานสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำไปสู่การรณรงค์หลากหลายรูปแบบ
 
ส่วนงานที่รับผิดชอบ
- ติดตาม สังเกตการณ์ กระบวนการจับกุม ควบคุมตัว เเละกระบวนการในชั้นอัยการ/ศาล ในคดีที่ทางองค์กรติดตามหรือองค์กรภาคีให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีเด็กหรือเยาวชนถูกดำเนินคดีในที่ชุมนุมหรือจากการใช้เสรีภาพในเเสดงออก
- ติดตาม สังเกตการณ์ เเละบันทึกกรณีเด็กหรือเยาวชนถูกคุกคามอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมชุมนุมหรือใช้เสรีภาพในการเเสดงออก
- ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเบื้องต้น ในกรณีเกิดการถูกคุกคามกับผู้เข้าร่วมชุมนุม โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน
สามารถเข้าร่วมประชุม แลกเปลี่ยนข้อมูล และหารือกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรภาคประชาสังคม เเละองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นการใช้สิทธิในเสรีภาพในการชุมนุมเเละการเเสดงออก โดยเฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับเด็กเเละเยาวชน
- ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ในองค์กรในการสื่อสารและจัดเก็บข้อมูลเพื่อไปใช้ต่อในการทำงานรณรงค์
 
ระยะเวลาการทำงาน : กลางเดือนกันยายน 2564 – กุมภาพันธ์ 2565 (สัญญา 6 เดือน)
ค่าตอบแทนเริ่มต้นที่ 18,000 บาท ต่อเดือน (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าโทรศัพท์ประสานงาน และมีประกันอุบัติเหตุ
 
คุณสมบัติ
- เรียนจบนิติศาสตรบัณฑิต
- สามารถให้คำปรึกษาด้านกฎหมายเบื้องต้นได้ หากมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 1-2 ปี หรือมีใบอนุญาตให้เป็นทนายความ จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะสิทธิพลเมืองเเละสิทธิทางการเมือง สิทธิเด็ก เป็นต้น
- มีความสนใจเเละติดตามสถานการณ์การชุมนุมเเละการเเสดงออกของเด็กเเละเยาวชน
- สามารถดูแลรับผิดชอบงานได้ด้วยตัวเอง
- สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ถูกต้องเป็นอย่างดี
- มีทักษะในการเก็บข้อมูล จัดการข้อมูล และรายงานข้อมูลเพื่อไปใช้ต่อในงานรณรงค์ได้
- มีทักษะในการวางแผน ติดต่อ ประสานต่างๆ ให้ตามเป้าหมายของงานรณรงค์
- หากสามารถติดต่อสื่อสาร อ่าน ฟัง เขียนภาษาอังกฤษได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้
 
ผู้ที่สนใจ โปรดส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV) เป็นภาษาอังกฤษมาที่อีเมล์ admin@amnesty.or.th
 
หมดเขตรับสมัครภายในวันที่ 10 กันยายน 2564