ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา

ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษา 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Amnesty International Thailand) เป็นองค์กรที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากว่า 56 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 10 ล้านคนทั่วโลก ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษามีหน้าที่สำคัญในการสร้างฐานนักกิจกรรม เสริมความรู้และทักษะด้านสิทธิมนุษยชนศึกษา พัฒนาศักยภาพกลุ่มนักกิจกรรม และประชาสัมพันธ์โอกาสและความสำเร็จของนักกิจกรรมให้กับสมาชิกในประเทศไทย และแอมเนสตี้ทั่วโลก 

 

ส่วนงานสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education) 

1. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ และกิจกรรมในการจัดสิทธิมนุษยชนศึกษาในห้องเรียน 

2. สนับสนุนการจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษตามแผนงาน 

3. สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

  

ส่วนงานนักกิจกรรม (Activism) 

1. สนับสนุนในการติดต่อประสานงานกลุ่มนักกิจกรรมแอมเนสตี้ ในโรงเรียนและมหาวิทยาลัยทั้งในกรุงเทพ ฯ และต่างจังหวัด (Amnesty Club) 

2. สนับสนุนในการติดต่อประสานงาน และจัดกิจกรรมของกลุ่มนักกิจกรรมทั่วประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา 

4. สนับสนุนการจัดทำข้อมูลเพื่อเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ให้กับนักกิจกรรม 

5. สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

6. ติดตามผลการดำเนินงาน และเผยแพร่ผลการดำเนินงาน 

ระยะเวลาการทำงาน : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2564 (สัญญา 6 เดือนและมีโอกาสต่อสัญญา) 

ค่าตอบแทนเริ่มต้น 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และมีประกันอุบัติเหตุ 

 

คุณสมบัติ 

  • สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้อย่างดี ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 1-2 ปี 
  • มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 
  • สามารถดูแลรับผิดชอบงานด้วยตัวเองได้ 
  • มีทักษะการติดต่อประสานงานสามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้ 
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้ 
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้เป็นครั้งคราว 
  • หากสามารถออกแบบหรือใช้โปรแกรมออกแบบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ 

  

ผู้สมัครที่สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV) (ภาษาอังกฤษ) มาที่ admin@amnesty.or.th  

ภายในวันที่ 25 มกราคม 2564     สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณผกามาส 02-5138745 ต่อ 11 

 

Contact : admin@amnesty.or.th