แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล (Amnesty International) เป็นองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนสากลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ทำงานรณรงค์ส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชนมากว่า 58 ปี มีสำนักงานทั่วโลกกว่า 70 ประเทศ และมีสมาชิกผู้สนับสนุนกว่า 7 ล้านคนทั่วโลก ผู้ช่วยฝ่ายนักกิจกรรมและสิทธิมนุษยชนศึกษามีหน้าที่สำคัญในการสร้างฐานนักกิจกรรม พัฒนาศักยภาพกลุ่มนักกิจกรรมและประชาสัมพันธ์โอกาส และความสำเร็จของนักกิจกรรมให้กับสมาชิกในประเทศไทย และแอมเนสตี้ทั่วโลก 

ส่วนงานนักกิจกรรม (Activism)

1. สนับสนุนในการติดต่อประสานงาน Amnesty Club

2. สนับสนุนในการติดต่อประสานงานนักกิจกรรมทั่วประเทศ

3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมของกลุ่มนักกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิทธิมนุษยชนและสิทธิมนุษยชนศึกษา

4. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะ และองค์ความรู้ให้กับนักกิจกรรม

5. สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

6. จัดโครงการประชาสัมพันธ์ Seed Fund และร่วมติดตามผลประกอบการดำเนินงาน

ส่วนงานสิทธิมนุษยชนศึกษา (Human Rights Education)

1. สนับสนุนการจัดห้องเรียนสิทธิมนุษยชนศึกษาตามแผนงาน

2. สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร เครื่องมือ และกิจกรรมในการจัดสิทธิมนุษยชนศึกษา

3. ประสานงานกับสถาบันการศึกษาเพื่อจัดทำ MoU หรือห้องเรียนสิทธิ

4. สนับสนุนการจัดเก็บฐานข้อมูล รายงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการทำงาน : กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2563 (สัญญา 3 เดือนและมีโอกาสต่อสัญญา)

ค่าตอบแทน เริ่มต้น 15,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และประกันอุบัติเหตุ

คุณสมบัติ

  • สัญชาติไทย ประสบการณ์งานที่เกี่ยวข้อง 0-2 ปี
  • สามารถในการทำงานนอกสถานที่ และสามารถทำดูแลรับผิดชอบงานด้วยตัวเองได้
  • มีทักษะการติดต่อประสานงานสามารถอ่าน ฟัง เขียน ภาษาอังกฤษได้
  • ใช้โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft ได้
  • มีความรู้เกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน
  • สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด ได้เป็นครั้งคราว

ผู้สมัครที่สนใจส่งจดหมายแนะนำตัว (Motivation letter) และประวัติส่วนตัว (CV) (ภาษาอังกฤษ) มาที่ admin@amnesty.or.th  ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ผกามาส 02-5138745 ต่อ 11

Contact : admin@amnesty.or.th