การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 The 2017 Annual General Meeting #AGM17

[Please scroll down for English]

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 #AGM17 

วันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ​

ณ อาคารพร้อมพันธ์ุ 3 ชั้น 17 ซอยลาดพร้าว 3 กรุงเทพฯ

 

*สมาชิกแอมเนสตี้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ > #AGM17

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560" หรือ AGM ในวันเสาร์ที่ 1 กรกฎาคม 2560 ที่ชั้น 17 อาคารพร้อมพันธุ์ ซอยลาดพร้าว 3 MRT สถานีพหลโยธิน ทางออก 5


นอกจากจะได้ติดตามการทำงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกันแล้ว ใน AGM ครั้งนี้ สมาชิกยังจะได้เลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ใหม่ 3 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระ ดูข้อมูลผู้สมัครกรรมการปีนี้ได้ในเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านล่าง


การเลือกตั้งคณะกรรมการโดยสมาชิกถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างระบบธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งของแอมเนสตี้ทั่วโลก และทำให้เราแตกต่างจากองค์กรอื่นที่ทำงานด้านสิทธิมนุษยชน

ตรวจสอบสถานภาพสมาชิกหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม 02-5138754 หรือ membership@amnesty.or.th

*ผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สมาชิกอื่นๆ สามารถเข้าร่วมงานได้ตามปกติแต่เลือกตั้งไม่ได้ 
*ผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิก สามารถเข้าสังเกตุการณ์ได้แต่ต้องแจ้งล่วงหน้าที่ membership@amnesty.or.th

 


REGISTRATION NOW OPEN: #AGM17

We are inviting our members in Thailand to take part in "2017 Annual General Meeting" aka AGM. The meeting will be held on 1 July 2017 on the 17th floor of Promphan 3 Building near MRT Phaholyothin exit 5.

Apart from following up our works in the past year and drawing our future together, this AGM you will elect 3 new board members for Amnesty International Thailand, replacing the incumbents who are seeing out their terms. Please find attached this year board candidates information.

The board member election is a crucial part of our good governance and strong participation which make our movement very unique.

More information about membership status, please contact 02-5138754 or membership@amnesty.or.th

*Every voter must has been a member of Amnesty International Thailand for more than 6 months. Other members are very welcome to take part but not allowed to vote.

 

วันที่จัดกิจกรรม: 

01 กรกฎาคม 2560