ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 #AGM19

13 มีนาคม 2562

AMNESTY INTERNATIONAL’S 2019 ANNUAL GENERAL MEETING: BIGGER, BOLDER AND MORE INCLUSIVE. 

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 #AGM19 สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมคลิกที่นี่  ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

 

เตรียมตัวเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี:

>> อ่าน ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงด้านหลักธรรมาภิบาลสากล

>> อ่าน นโยบายควบคุมยา (มุมมองสิทธิมนุษยชน) - ปี 2561

>> อ่าน ปรับปรุงนโยบายด้านการทำแท้ง - ปี 2561

>> อ่าน นโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - ปี 2561

 

แอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วม "ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562" หรือ AGM ในวันเสาร์ที่ 6 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเดอะควอเตอร์ ลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 4 กรุงเทพฯ

กำหนดการประชุม

นอกจากจะได้ติดตามงานในปีที่ผ่านมาและร่วมกำหนดอนาคตการทำงานสิทธิมนุษยชนร่วมกันแล้ว ใน #AGM19 ครั้งนี้ สมาชิกยังจะได้เลือกตั้งกรรมการแอมเนสตี้ประเทศไทยใหม่ 2 ตำแหน่งแทนกรรมการที่หมดวาระลง 

สมาชิกท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมแต่มีความประสงค์ลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์ คลิกที่นี่ เพื่อแจ้งความประสงค์ ภายในวันที่ 20 มีนาคม


*ผู้ออกเสียงเลือกตั้งต้องเป็นสมาชิกแอมเนสตี้ประเทศไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

ตรวจสอบสมาชิกภาพ หรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โทร 02-5138754#19 หรืออีเมล์ membership@amnesty.or.th

สมัคร/ต่ออายุสมาชิกออนไลน์ที่นี่ 

ข้อมูลผู้สมัครกรรมการประจำปี 2561