กสม.-ไทยพีบีเอส-แอมเนสตี้ ประกาศผลและมอบรางวัล
การประกวดผลิตสื่อสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อศิลป์ ปี ๕ “Human Rights : แลต๊ะ แลใต้”

29 กันยายน 2560

 

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นางอังคณา  นีละไพจิตร  กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะรองประธานอนุกรรมการด้านสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้เข้าร่วมงานฉายภาพยนตร์ การประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดผลิตภาพยนตร์สั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน  ภายใต้โครงการผลิตสื่อสารคดีส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อศิลป์ ปี ๕ “Human Rights : แลต๊ะ แลใต้” ณ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส  และได้กล่าวในงานว่า “สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะในพื้นที่ใดก็ตาม จะมีชุดข้อมูลหลายชุด การทำหน้าที่สื่อต้องเปิดรับข้อมูลที่รอบด้าน รวมทั้งเปิดพื้นที่ให้กับผู้ที่มีความเห็นต่างด้วย เพื่อให้เกิดความสมดุลและเป็นการสื่อสารสิทธิมนุษยชนที่มีประสิทธิภาพ”

 

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมกับสำนักเครือข่ายสื่อสาธารณะ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส และแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิมนุษยชนผ่านการเรียนรู้ในกระบวนการสร้างสรรค์สื่อภาพยนตร์ และเพื่อให้ได้มาซึ่งผลงานภาพยนตร์ที่มีคุณภาพที่สามารถนำไปใช้ในการรณรงค์สร้างการรับรู้และความเข้าใจในประเด็นสิทธิมนุษยชนให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยปีนี้ได้กำหนดประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้

 

โครงการดังกล่าว มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น ๔๖ ทีม แบ่งเป็นประเภทเยาวชน ๓๑ ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป ๑๕ ทีม รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๒๑ คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดได้เข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนและกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและทีมผู้กำกับภาพยนตร์มากประสบการณ์ การประกวดแบ่งเป็น ๒ รอบ รอบแรกเป็นการพิจารณาผลงานจากการเสนอโครงเรื่องภาพยนตร์ที่มีประเด็นเนื้อหาเกี่ยวข้องกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในพื้นที่ภาคใต้ และมีความเป็นไปได้ในการนำไปผลิต โดยมีการคัดเลือกให้เหลือ ๑๐ ทีม แบ่งเป็นประเภทเยาวชน ๕ ทีม และประเภทประชาชนทั่วไป ๕ ทีม รอบที่สองเป็นการพิจารณาผลงานการผลิตภาพยนตร์สั้นจากทีมที่ผ่านการคัดเลือก ๑๐ ทีมดังกล่าว

 

ผลการตัดสินการประกวดผลิตภาพยนตร์สารคดีสั้นส่งเสริมสิทธิมนุษยชน สื่อศิลป์ ปี ๕ “Human Rights : แลต๊ะ แลใต้” มีดังนี้


ประเภทเยาวชน


- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม David_01 เรื่อง คลื่นทรงจำ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีมสามสาวทหารเสือ เรื่อง คำถามไม่มีคำตอบ
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีมจากบ้าน เรื่อง อาผ่อ


ประเภทประชาชน


- ชนะเลิศ ได้แก่ ทีม Insign Film เรื่อง ฉันจึงมาหา (Journey)
- รองชนะเลิศ อันดับ ๑ ได้แก่ ทีม Me tool เรื่อง โซกับขิ่น
- รองชนะเลิศ อันดับ ๒ ได้แก่ ทีม ตะโกนฟิล์ม เรื่อง ต้องสงสัย


ทั้งนี้ ภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้จะถูกนำไปเผยแพร่เพื่อให้ความรู้ด้านสิทธิมนุษยชนผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างแพร่หลายต่อไป